Śluby

Śluby

Sakrament małżeństwa

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „LICENCJA”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
a) dowód osobisty 
b) aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) 
c) świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu) 
d) w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka 
e) świadectwo religii z ostatniej klasy 

4. Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:
a) dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem 
b) udział w naukach przedmałżeńskich                                             c) indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
d) wygłoszenie zapowiedzi w parafiach obojga narzeczonych 

5. W ustalonym z księdzem terminie narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu, przedstawiając następujące dokumenty:
a) indeks odbycia nauk przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedmałżeńskiej 
b) licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią 
c) zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego. 

6. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.