Studium Apostolstwa Świeckich

Skawina, dnia 15.09.2020 r.

 

KOMUNIKAT NR 10/09/2020

Zwroty wpłat za imprezy niezrealizowane z powodu pandemii Covid-19

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z projektowanymi zmianami w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wypłaty środków wpłaconych na poczet imprez niezrealizowanych w związku z pandemią COVID-19 będą dokonywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z Turystycznego Funduszu Zwrotów. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów.

 

UFG będzie dokonywał zwrotów na podstawie wniosków złożonych do UFG przez organizatora turystyki (w tym przypadku ORLANDO PIELGRZYMKI) i podróżnego czyli przez Pana/Panią. Po otrzymaniu wniosków od organizatora i podróżnego, UFG będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Wypłaty mają być realizowane w ciągu 14 dni od pozytywnego zakończenia weryfikacji.

 

Projektowane zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw mają być rozpatrzone przez Senat i Sejm we wrześniu br. Proces kończy podpisanie ustawy przez Prezydenta. Cały proces legislacyjny powinien zostać zamknięty do końca września, co może skutkować kilkutygodniowym opóźnieniem rozpoczęcia wypłat. Zapewniamy, że środki na ten cel są zabezpieczone.

 

Wart podkreślenia jest fakt, że złożenie wniosków przez podróżnego oraz Biuro oraz wypłata środków przez UFG do 31 grudnia 2020 r. oznaczają zachowanie zgodnego z przepisami terminu zwrotu. Zgodnie bowiem z art. 36a projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku złożenia przez organizatora turystyki oraz podróżnego wniosku o wypłatę przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych tj. 14 dni od daty rozwiązania umowy, jak również po jego upływie, lecz w terminie nie dłuższym niż do dnia, o którym mowa w art. 36a ust. 2. tj. do 31 grudnia 2020 termin zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, uznaje się za zachowany, w przypadku dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1. na rzecz podróżnych przez UFG.

 

W najbliższych dniach ze strony ORLANDO PIELGRZYMKI nastąpi kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawie procedury zwrotu wymaganej przez UFG.

Ubolewamy nad wszelkimi niedogodnościami, jakie spotkały Państwa w związku z zaistniałą sytuacją, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Godawa

B.P. ORLANDO PIELGRZYMKI

 

 

Informacja w sprawie odwołanej pielgrzymki do Włoch

Orlando Pielgrzymki informuje, że wpłacone zaliczki mogą być zwrócone w okresie 180+14 dni od daty rozwiązania umowy (20.03.2020 r.), czyli do końca września br. Jeśli zwrot będzie możliwy wcześniej, to Orlando niezwłocznie go dokona.

Nowe informacje będą zamieszczone poniżej.

ks. Michał